Spørgsmål eller behov for kontakt?

Sprogofficerskorpset (SPK)

Efter uddannelsen til sprogofficer indtræder den nyudnævnte løjtnant i Sprogofficerskorpset og er herefter, inden for fire år, forpligtet til én gang at lade sig udsende i en international operation, der normalt indebærer 4 måneders træning i Danmark og 6 måneders udsendelse til missionsområdet.

Det er dog ofte muligt både at blive udsendt flere gange til udlandet og i øvrigt at løse en række opgaver af kortere varighed i Danmark. Al tjeneste aflønnes efter overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

Sprogofficerskorpset består af ca. 250 sprogofficerer af reserven, der normalt indgår kontrakt om rådighed for fire år af gangen. Udover længerevarende opgaver i internationale missioner løser sprogofficererne en række korterevarende nationale opgaver.

Sprogofficerskorpset er en del af Institut for Sprog og Kultur. Sprogofficerskorpset ledes af en oberstløjtnant af reserven.

Sprogofficerskorpsets opgave er at understøtte Institut for Sprog og Kulturs (ISK) opgaver inden for følgende områder:

Ledelse og udvikling af sprogofficererne.
 • Opretholdelse af sprogofficerernes korpsånd, arbejdsglæde og disciplin, herunder varetagelse af koordinationen med ISK vedrørende den enkelte sprogofficers personlige udvikling.
 • Støtte ISK udpegning af sprogofficerer til nationale og internationale opgaver - samt varetage kontakten til udsendte sprogofficerer samt kammeratlige opfølgning efter disses udsendelse.
Udviklings- og uddannelsesvirksomhed.
 • Fra korpset etableres direkte under ISK’s sektioner nedenstående sektioner/elementer med opgave at understøtte udvalgte dele af ISKs virksomhed.
 • Sektion for Særlige Sprog
  • Sektion for Særlig Tolkning med opgave 1) at videreuddanne og videreudvikle sprogofficerer med særligt talent for sprog til gavn for tolkning på højt niveau, f.eks. i forbindelse med Værnsfælles Forsvarskommando samarbejde på generalsniveau med Rusland, Afghanistan, Irak, Kina m.v. samt 2) at videreuddanne sprogofficerer til at kunne støtte Danmarks traktatmæssige forpligtelser i forbindelse med den gensidige våbeninspektion m.v., der finder sted mellem Danmark og primært tidligere østbloklande, f.eks. Rusland og Ukraine.
  • Element for parlør med opgave at udvikle parlørmaterialer i aktuelle sprog, f.eks. i form at lommeparlører, parlørkurser, udvikling af apps m.v.
 • Sektion for Engelsk og Test
  • Element for test, der har til opgave dels at understøtte sektionens testvirksomhed, dels udvikle kurser og test i f.eks. fransk.
 • Sektion for Militær Operativ Kultur
  • Element for landestudier, der har til opgave 1) at udvikle materialer om udvalgte lande/missionsområder med særlig vægt på kulturen i området samt 2) udvikle ISK kultur- og landeforedrag.
  • Element for kontaktfærdigheder, der har til opgave 1) at udvikle materialer om kontaktfærdigheder tilpasset forskellige operationstyper samt 2) udvikle ISK kontaktfærdighedskurser.
 • Operationssektionen
  • Element for øvelsesstøtte og tolkespil, der har til opgave 1) at udvikle scenarier m.v. til brug for træning af soldater og enheder, der som en del af deres opgave må forventes at skulle agere overfor civilbefolkning og myndigheder i et missionsområde, samt 2) udvikle samt uddanne soldater og enheder i brug af tolk.
  • Element for civile militære tolke, der har til opgave 1) at uddanne sprogkyndige ikke-sprogofficerer (civile eller med anden militær baggrund) med henblik på disses anvendelse nationalt og internationalt samt 2) motivere, fagligt udvikle og fastholde denne gruppe i Sprogofficerskorpset.
Kontakt os

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Sociale medier